Thông tư 32 của Bộ GD-ĐT về chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT kèm theo chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Những điểm chính của Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp (gọi tắt là các môn học lựa chọn) và các môn học tự chọn.

Thời gian thực học trong một năm học tương đương 35 tuần. Các cơ sở giáo dục có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày và 2 buổi/ngày đều phải thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất đối với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện mục tiêu giáo dục hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp..

Ban hành kèm theo Thông tư này, chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

1. Chương trình tổng thể.

2. Các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

1. Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

2. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

3. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 và thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

1. Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng cho đến khi các quy định tại Điều 2 của Thông tư này được thực hiện.

2. Đối với các lớp của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 2 của Thông tư này, tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đến hết lớp 12.

3. Đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Nội dung văn bản Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT và các chương trình

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/TT-32.2018-CTGDPT.pdf” download=”all”]

Chương trình tổng thể

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/1.-CT_-Tong-the.pdf” download=”all”]

Chương trình Ngữ văn

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/2.-CT_Ngu-van.pdf” download=”all”]

Chương trình Toán

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/3.-CT_Toan.pdf” download=”all”]

Chương trình Giáo dục công dân

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/4.-CT_Giao-duc-cong-dan-1.pdf” download=”all”]

Chương trình Tự nhiên và Xã hội

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/5.-CT_Tu-nhien-va-Xa-hoi.pdf” download=”all”]

Chương trình Lịch sử và Địa lý cấp Tiểu học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/6.-CT_Lich-su-va-Dia-li-TH.pdf” download=”all”]

Chương trình Lịch sử và Địa lý cấp THCS

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/7.-CT_Lich-su-va-Dia-li-THCS.pdf” download=”all”]

Chương trình Lịch sử cấp THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/8.-CT_-Lich-su.pdf” download=”all”]

Chương trình Địa lý cấp THPT

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/9.-CT_Dia-li.pdf” download=”all”]

Chương trình Khoa học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/10.-CT_Khoa-hoc.pdf” download=”all”]

Chương trình Khoa học Tự nhiên

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/11.-CT_Khoa-hoc-tu-nhien.pdf” download=”all”]

Chương trình Vật lý

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/12.-CT_Vat-li.pdf” download=”all”]

Chương trình Hóa học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/13.-CT_Hoa-hoc.pdf” download=”all”]

Chương trình Sinh học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/14.-CT_Sinh-hoc.pdf” download=”all”]

Chương trình Công nghệ

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/15.-CT_Cong-nghe.pdf” download=”all”]

Chương trình Tin học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/16.-CT_Tin-hoc.pdf” download=”all”]

Chương trình Âm nhạc

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/17.-CT_Am-nhac.pdf” download=”all”]

Chương trình Mĩ thuật

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/18.-CT_Mi-thuat.pdf” download=”all”]

Chương trình Giáo dục thể chất

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/19.-CT_Giao-duc-the-chat.pdf” download=”all”]

Chương trình Hoạt động trải nghiệm

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/20.-CT_Hoat-dong-trai-nghiem.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Anh 1-2

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/21.-CT_Tieng-Anh-1_2.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Anh 3-12

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/22.-CT_Tieng-Anh-3_12.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Đức

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/23.-CT_Tieng-Duc.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Hàn

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/24.-CT_Tieng-Han.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Nga

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/25.-CT_Tieng-Nga.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Nhật

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/26.-CT_Tieng-Nhat.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Pháp

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/27.-CT_Tieng-Phap.pdf” download=”all”]

Chương trình Tiếng Trung

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/28.-CT_Tieng-Trung.pdf” download=”all”]

(Nguồn: Báo Giáo dục VN và tài liệu của Bộ GD-ĐT)