Tốt nghiệp ĐH ngoài sư phạm muốn làm giáo viên cần học thêm hơn 30 tín chỉ

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo các thông tư quy đinh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người tốt nghiệp trình độ ĐH ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS và THPT.

Dự thảo thông tư này cho biết chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ ĐH ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dành cho những người tốt nghiệp trình độ ĐH ngành phù hợp với các môn học âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tông nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ, hoặc những người đã được tuyển dụng làm giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo dự thảo, khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ. Trong đó, phần bắt buộc là 31 tín chỉ gồm các nội dung như tâm lý học giáo dục, sinh ly học trẻ em, giao tiếp sư phạm, quản lý hành vi học sinh, phương pháp dạy môn học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học… Phần tự chọn gồm 4 tín chỉ, trang bị các kiến thức về tổ chức sinh hoạt chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp và công tác đội, tổ chức hoạt động trải nghiệm…

Đối với những người tốt nghiệp trình độ ĐH ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT và những người đã được tuyển dụng làm giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của BGD-ĐT, phải học khối học phần chung (17 tín chỉ, 15 bắt buộc và 2 tự chọn) và khối học phần nhánh (17 tín chỉ).

Tại khối học phần chung, người học sẽ được trang bị kiến thức về tâm lý học giáo dục, giáo dục học, lý luận dạy học, quản lý nhà nước về giáo dục, giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường…

Tại khối học phần nhánh THCS/THPT, gồm có 9 tín chỉ lựa chọn theo môn học, 6 tín chỉ thực hành, thực tập bắt buộc ở trưởng phổ thông và 2 tín chỉ tự chọn. Các môn học gồm phương pháp dạy học (tên môn học), tổ chức dạy học, thực hành dạy học…

Sau khoá học trong vòng từ 1-2 năm, người học sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng để trở thành giáo viên khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình và có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 5 điểm trở lên.

Dự thảo các thông tư quy đinh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người tốt nghiệp trình độ ĐH ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS và THPT sẽ được lấy ý kiến rộng rãi đến ngày 8/11.

(Theo báo Thanh niên)