Bạn đã biết mình đang tư duy thiên về não trái hay não phải?

Não bộ của con người được chia thành hai bán cầu não, mỗi bán cầu não…