3 phương pháp ghi chép và học sáng tạo hơn, nhớ lâu hơn

Theo nghiên cứu, hình ảnh có những tác động theo những cách khác nhau đến cả…