Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo thông tư 27

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức…

Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự kiện

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự…

Mẫu STARS triển khai hoạt động tổ chức đào tạo

Tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu kế hoạch triển khai chương trình, hoạt động đào tạo…

Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo…

Mẫu phiếu đánh giá bài giảng

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu đánh giá bài giảng Sử dụng: Giảng viên,…

Mẫu phiếu thông tin đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: mẫu phiếu thông tin đào tạo Sử dụng: Người tổ…