Quy định, quy trình Phòng Đào tạo

Tổng hợp quy định, quy trình phòng Đào tạo bao gồm: Tiêu chuẩn tác phong giảng viên, Phiếu thông tin đào tạo, Thiết kế chương trình đào tạo, STARS triển khai khóa học, Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ đào tạo.

Tiêu chuẩn thực hiện: như trong văn bản.

Thời gian áp dụng: từ 01/8/2020

Tiêu chuẩn tác phong giảng viên

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/6.-Chuan-tac-phong-giao-vien-KNS.docx” download=”logged” viewer=”microsoft”]

Phiếu thông tin đào tạo

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/1.-Phieu-thong-tin-dao-tao.docx” download=”logged” viewer=”microsoft”]

Thiết kế chương trình đào tạo

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/2.-Thiet-ke-chuong-trinh-dao-tao.docx” download=”logged” viewer=”microsoft”]

Đánh giá hiệu quả bài giảng

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/02/3-Mau-danh-gia-bai-giang.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

STARS triển khai khóa học

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/4.-STARS-trien-khai-khoa-hoc.docx” download=”logged” viewer=”microsoft”]

Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/5.-Chuan-bi-dung-cu-dao-tao.docx” download=”logged” viewer=”microsoft”]