Thông tư quy định Quản lý hoạt động giáo dục KNS và ngoài giờ chính khóa

Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được quy định tại Điều 2 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, cụ thể:

1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

Nội dung văn bản thông tư:

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/09/TT-04.signed.pdf” download=”all”]