Mô tả công việc các vị trí Phòng Đào tạo

Hệ thống mô tả công việc nội bộ các vị trí bộ phận Đào tạo của VINSKILLS.

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2019

Mô tả công việc vị trí trợ giảng, tập sự

 • Hỗ trợ giảng viên chính trong các chương trình đào tạo theo phân công cụ thể
 • Luyện tập giảng dạy các modul
 • Tham gia xây dựng lịch trình đào tạo
 • Tham gia hỗ trợ xây dựng tài liệu đào tạo
 • Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ cho chương trình đào tạo
 • Tham gia chia sẻ nội dung quảng bá các chương trình đào tạo, truyền thông… trên các tài khoản online của cá nhân
 • Tham gia trải nghiệm thực tế tại công việc sản xuất kinh doanh trong thực tế, từ đó bổ sung các vấn đề thực tiễn trong nội dung đào tạo và hoạt động giảng dạy của mình
 • Báo cáo cho Tổ trưởng bộ môn hoặc Giảng viên chính phụ trách kèm cặp về kết quả xây dựng tài liệu đào tạo, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác định kỳ theo quy định của trung tâm (Tuần, tháng, quý, năm)
 • Làm lịch trình đào tạo, STARS triển khai khóa học gửi giáo viên chính trước khi diễn ra chương trình đào tạo muộn nhất 24 giờ trước thời điểm khai giảng và tổng kết cá nhân bằng 6 mũ gửi cho giáo viên chính chậm nhất 24 giờ sau thời điểm bế giảng.
 • Phụ trách đăng tin bài, hình ảnh hoạt động chương trình đào tạo lên trang web và fanpage của công ty.
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc, Trưởng phòng đào tạo hoặc người quản lý trực tiếp

Mô tả công việc giảng viên kỹ năng

 • Giảng dạy theo chương trình được phân công
 • Soạn lịch trình đào tạo mẫu
 • Soạn lịch trình đào tạo theo chương trình
 • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo
 • Nghiên cứu, tìm kiếm nội dung mới cho bài giảng
 • Xây dựng tài sản giảng dạy
 • Phụ trách chất lượng chương trình đào tạo được giao
 • Xây dựng quy trình triển khai chương trình đào tạo
 • Xây dựng quy trình thiết kế bài giảng
 • Đào tạo giảng viên tập sự
 • Tham gia các công việc được giao khi tham gia sự kiện, chương trình đào tạo
 • Tham gia chia sẻ nội dung quảng cáo trên các tài khoản online của cá nhân (theo định hướng của bộ phận kinh doanh)
 • Tham gia trải nghiệm thực tế tại công việc sản xuất kinh doanh trong thực tế, từ đó bổ sung các vấn đề thực tiễn trong nội dung đào tạo và hoạt động giảng dạy của mình
 • Báo cáo cho Trưởng phòng về kết quả xây dựng tài liệu đào tạo, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác định kỳ theo quy định của công ty (Tuần, tháng, quý, năm)
 • Thực hiện khảo sát trước, trong và sau đào tạo
 • Các công việc khác theo phân công của trưởng phòng, tổ trưởng bộ môn
 • Quản lý trợ giảng

Mô tả công việc Tổ trưởng bộ môn

 • Quản lý chất lượng đào tạo bộ môn phụ trách.
 • Trực tiếp tham gia đào tạo.
 • Đề xuất thay đổi, cập nhật để nâng cao chất lượng đào tạo nội dung trong bộ môn.
 • Tham gia các công việc được phân công trong các sự kiện đào tạo tham gia.
 • Tham gia chia sẻ nội dung quảng cáo trên các tài khoản online của cá nhân.
 • Tham gia trải nghiệm thực tế tại công việc sản xuất kinh doanh trong thực tế, từ đó bổ sung các vấn đề thực tiễn trong nội dung đào tạo và hoạt động giảng dạy của mình.
 • Tham gia xây dựng tài liệu, quy trình chuẩn hoá.
 • Báo cáo cho Trưởng phòng về kết quả xây dựng tài liệu đào tạo, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác định kỳ theo quy định của công ty (tuần, tháng, quý, năm).
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc, trưởng phòng.
 • Hỗ trợ trưởng phòng sát hạch, đánh giá năng lực giảng viên.

Mô tả công việc Trưởng phòng Đào tạo

 • Quản lý chất lượng đào tạo, huấn luyện
 • Trực tiếp đào tạo và phân công giảng viên tham gia các chương trình đào tạo
 • Trực tiếp đào tạo nâng cấp chất lượng nội bộ
 • Đề xuất thay đổi, cập nhật để nâng cao chất lượng đào tạo
 • Đánh giá chất lượng giảng viên, đề xuất nâng cấp hoặc thay đổi nhân sự
 • Tham gia chia sẻ nội dung quảng cáo trên các tài khoản online của cá nhân
 • Tham gia trải nghiệm thực tế tại công việc sản xuất kinh doanh trong thực tế, từ đó bổ sung các vấn đề thực tiễn trong nội dung đào tạo và hoạt động giảng dạy của mình
 • Báo cáo cho Giám đốc về kết quả xây dựng tài liệu đào tạo, kết quả giảng dạy và các nhiệm vụ khác định kỳ theo quy định của công ty (tuần, tháng, quý, năm)
 • Lập và quản lý kế hoạch đào tạo
 • Các công việc khác theo phân công của giám đốc
 • Tổ chức sát hạch, đánh giá năng lực giảng viên theo định kỳ