Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Mẫu thiết kế chương trình và hoạt động đào tạo

Sử dụng: Giảng viên; Quản lý đào tạo

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/2.-Thiet-ke-chuong-trinh-dao-tao.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]