Giáo dục quốc phòng và an ninh thành môn học chính khóa

Ngày 18/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT kèm theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, trường đại học, học, đại học, đại học quốc gia, đại học vùng là môn học chính khóa.

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết gồm các nội dung: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (Học phần 1 – 45 tiết); Công tác quốc phòng và an ninh (Học phần 2 – 30 tiết) ; Quân sự chung (Học phần 3 – 30 tiết); Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (Học phần 4- 60 tiết).

Các tiết học của cả bốn học phần đều được chia ra gồm lý thuyết và thực hành. Ở nội dung của học phần 4, Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật, sinh viên chỉ có 4 tiết lý thuyết, còn lại 56 tiết thực hành.

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh được giảng dạy thống nhất cho sinh viên cả hệ chính quy và không chính quy.

Đối với đào tạo trình độ trung cấp sư phạm học hai học phần 1 và 3 với 75 tiết. Đào tạo trình độ liên thông từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng, đại học học bổ sung hai học phần 2 và 4. Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học học đủ bốn học phần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là môn học đặc thù nên yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ vào chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm đủ thời gian cho các hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành, phù hợp với quy trình, tiến trình và hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ hay niên chế học phần, thời gian quy định trong chương trình không bao gồm thời gian ôn thi, kiểm tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong khóa học Giáo dục an ninh và quốc phòng, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan, học tập thực tế tại bảo tàng lịch sử quân sự, lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị, nhà trường quân đội, công an trên địa bàn.

Liên hệ Vinskills phối hợp tổ chức nội dung chương trình kỹ năng sống thiết thực cho học sinh trong chương trình Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho sinh viên học sinh:

Hotline: 0936322668 (cô Huyền – CEO Vinskills)

Email: cs@vinskills.vn