Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự kiện

Mẫu tài liệu nội bộ Vinskills: Checklist chuẩn bị thiết bị, dụng cụ đào tạo, sự kiện

Sử dụng: Giảng viên; Quản lý đào tạo

Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/08/5.-Chuan-bi-dung-cu-dao-tao.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]