Tải miễn phí trọn bộ bài giảng giáo án Powerpoint từ mầm non đến THPT của Bộ, Sở GD-ĐT

Thầy cô tải trọn bộ bài giảng giáo án Powerpoint từ mầm non đến THPT của Bộ, Sở GD-ĐT tại đây

Bậc Mầm non

Lớp 3 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eNTlESzRLSlpFYTQ

Lớp 4 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ed2lIVEcyRl91TEU

Lớp 5 tuổi: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eUGNNQTNjUVdYWjQ

Bậc Tiểu học

Lớp 1: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eY19nRXU1cFRnblE

Lớp 2: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTlRwcXZCdFFNSWs

Lớp 3: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTk1WQXdQVmNFdnc

Lớp 4: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eTWMtM0tCTW5ZWjA

Lớp 5: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eV1Y1SGRob2RDSVE

Bậc THCS

Âm nhạc: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eN3ZXYlhHY2I0ZjA

Công nghệ: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eSE1vX3pPUEFlam8

Địa lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eWm5rQWg4TE94b2c

GDCD: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eOUIzNE5tdnBEMEU

Hóa học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eT0hGQTdmSmZIcXM

Lịch sử: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eakJYMjRJMGRiV2M

Mỹ thuật: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eS25mR2Z0NFhoVFE

Ngữ văn: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eODVjb2xxY0cxSjA

Sinh học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eOXZMb0JKQVpmSE0

Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eSkxpQWNhc0ZKYTg

Tin học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ecWR5cFJlcUxYNmc

Toán học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9ebldJSG1VWWJ0ZDg

Vật lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eVEJERElWYjc0cF

Bậc THPT

Địa lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eN2NuZGVqelF2NEE

GDCD: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eNUFnM21uOHp4YlE

Hóa học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eVXhJbzJacEJuZWM

Lịch sử: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eLVdwR2ZNMXhWZVE

Ngữ văn: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eYURMdkM3ekZ4R2s

Sinh học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eZXhGWGtjbHowbEU

Tiếng Anh: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eZFhaTnF0c2tTbUE

Tin học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eWUhTRjk3WlRtUzg

Toán học: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eWlBZeEFIVHlURVk

Vật lý: https://drive.google.com/drive/folders/0B590PTIYsx9eUDJYZ19NN0tLdDA

(Sưu tầm)