Bảng đánh giá định kỳ các môn học theo thông tư 27

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

Như vậy trong năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 sẽ được đánh giá theo thông tư 27/2020/TT – BGDĐT còn học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 sẽ vẫn đánh giá theo thông tư 22/2016/TT – BGDĐT.

Dưới đây là mẫu bảng đánh giá định kỳ các môn học theo thông tư 27 là bảng tổng hợp mà học sinh sẽ được đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp nhận xét vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

[embeddoc url=”https://vinskills.vn/wp-content/uploads/2020/11/danh-gia-dinh-ky-cac-mon-hoc-theo-thong-tu-27.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]